Zihlangene ingqwele ezintathu.

Zazihlangane ingqwele ezintathu UJohn wangena e bedroom kamasalu wabona umgala phezu kwe dressing table wawutshontsha wayahlala ekhitshini. Ubaba :john john ngubani othethe iwothi yaami (UJohn zwi ) ubaba waya ekhitshini nxa ngikubiza awusabeli ,wayesezondile ubaba ebhubhudla.. UJohn aphendule ethi bengingezwa baba. Ubaba athi Aaaah John uzama ukungitshela ukuthi akuzwakali ma usekhitshini. UJohn athi yee manini ngiyephandle ngilibize John :baba (ngelizwi eliphezulu, ) ngubani ojayele ukulala lo house girl nxa umama engekho (ubaba zwi )Umama :baba awuzwa umntwana ebuza (waphuma ubaba endlini esithi bekungazwakali, . Umama : lungafuni ukuzenzisa wangena endlini efuna ukubona ukuthi liqiniso yini. John :mama (ngelizwi eliphezulu )ngubani owangitshela ukuthi asibabami weqiniso (umama zwi Umama waphuma endlini wathi beliqinisile lelikhitshi kalizwakali haaa lifuna ukulungisiswa ngokushesha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *