Wangikhwela ngangakholwa umuntu

Wangikhwela ngangakholwa Sekuneminyaka sithandana noSphiwe. Inkinga yakhe akafuni ukungilobola. Ngabe kade ngamyeka, ungidida ngomthondo ngivele ngibone ukuthi impilo ngaphandle kwakhe ayilutho.

Kusukela ngosuku lokuqala ngimbhebhisa kuze kube yimanje, uvele athi angangithinta nje ngifudumale kufuquze igolo ngivele ngiwufune la umthondo wakhe. Ngiyasola kukhona angenza kona lodoti! Ngike ngikhumbule usuku mhla siqala ukubhebhana, ngabe kade ngashada manje ukube …

Ngangiphuma emsebenzini, ngezwa ngisindwa isithunzi somuntu owayengilandela. Ngangigqoke amakwayikwayi, ngavele ngakhutshwa ubala ngacishe ngafumbeka phansi. Ngangizowa kuphequke isiketi, bhekake ne- tight ngangingayifakile. Eish, kwacishe kwavela amahlazo ukube uSphiwe akangiphuthumanga ngisakhubazela.

Wangithi gilikingxi ngezwa ngokuqina komzimba nesandla ukuthi ngangibanjwe yindoda uqobo lwayo. Saye sashayisana ngezifuba, ngezwa kuxega amadolo. “Nxese nkosazana phephisa”, washo ngelindonda kamnandi iphimbo wena owazi elika-Barry White. Ngavele ngoma ngaxegelwa ngamadolo.

Angazi noma kwakuse wukukhubeka yini noma ngase ngivele ngifuna angiwole ngizwe ukubanjwa kamnandi yilembodlomane. Ngamuthi laphalazi, amehlo angavuma ukuhlangana. Yinhle insizwa yakwabo ilishiyile igade. Ngadidwa nayiphunga elimnandi elalithaphuka kuye.

Ungafunga ukuthi uzimonye ngovela ngasemoyeni. “Awenzanga lutho bhuti, ngizikhubekele, ngiyabonga ukungihlenga, cishe kwavela amahlazo.”, ngasho ngimoyizela kancane, phela ngangithathekile. “Kuhle-ke uma ungabhinyilikanga”, wangiphendula. “Nami sengisondele e- flathin lami, I wouldn’t mind if you used my bathroom to freshen up. Ngingathanda nokukupha isiphuzo wehlise ukwethuka.” Ngazithola sengivumile, ukuthi kanjani.

Namanje ngisahlale ngizibuza ukuthi ngaluthwa yini? Iqiniso ukuthi angigcinanga ngokuzirefresher nesiphuzo…lol. Sathi ukuhamba ibangana, safika eflethin likaSphiwe. Kwakungekho simanga,lalibuk eka liyiblock of flats nje, futhi elidala. Kodwa elingakhalisi, sangena eliftini, saya e-3rd floor. Kwakune passage elide elingakhanyi kahle ngisho emini kwabha.

Ngaqala ukwethuka, kwathi angicele ukubuyela emuva ngabuye ngaqunga isibindi ngamlandela ngemuva. Ngicabanga ukuthi kukhona okwamtshela egazini ukuthi nganginokwethuka ngoba wavele wema ngxi, ngazishayisa kuyena ezinqeni. “Uxolo Yoliswa, bekufanele ngikubambe ngesandla kulamathunzi, ungixolele nkosazana”, washo evula umnyango. WOW!!!

Zingamanono ezinye ezinsizwa lapha phandle! Wathi uma evala umnyango emva kwethu, ngazibona ngisezulwini elincane. Ngangingakazie ngibubone ubuhle nokuhlanzeka kwendawo okunjeyaya. ” Welcome to my ghetto…do you like it?”

Wangibuza ethi ukumoyizela kancane. “Like it? I love it! indawo cishe enhle kunazo zonke esengake ngazibona.” Ngangisho ngingaqambi manga. “Thank you. I-bathroom ikuloyamnyango okwa-right, freshen up sisi, khona ngizokuphelezela uqhubeke nohambo lwakho.”

Angiphendulanga ngavele ngaqonda khona. Yho! izibuko ezingaka, very neat, wayeyigcokama uSphiwe. Into engangiyibona yayingishayisa novalo. Ngaqeda engangikwenza, ngaphuma. USphiwe wayese zenzele ijuice ephuza. Wangikhomba ekhishini, ngathatha ingilazi, ngazithelela. That mango juice yezwakala yehla kamnandi isimanga.

Kwakungathi ngiyaqala ukuphuza imango juice. Nakoke sengishibilika futhi, ngaye ngawela phezu kwakhe uSphiwe, sagonana. Then something magical happened as we looked at each others eyes. Ngaxegelwa ngamadolo, ngacimeza, ahlangana amalips, wangithi manqa ngo-kiss kwathuthumela umzimba wonke ngavukwa uhlefane.

Ngaphefumulela phezulu. “Please, Sphiwe bengicela ukuhamba, sobonana ngelinye ilanga.”, ngasho ngididekile kuzula ikhanda. Wangiphinda ngomunye u-kiss ovuthayo. Kwaphela amagama ngavele ngayetha, ngavumela umthetho. Wangiqubula waqonda ngqo nami ebedroom. Ngezwa uvalo luthi heqe, kodwa kwasho ukuthi nami ngangiyijabulela lento eyayenzeka.

Ngangithatheke ngempela, uthando lukaSphiwe sengiluzwa emithanjeni yegazi. Wathi uma ungibeka phezu kombhede ngaphefumulela phezulu. “Kahle Sphiwe, slow down, you are moving too fast, sobonana ngelinye ilanga.”

Ngathi ngiyasukuma ngazishayisa esifubeni sakhe wangiphinda ngesinye isinqanda, ngavele ngandwaza. Wangiphulula kamnandi wangisondeza eduze. Ngezwa umthondo wakhe uthi ne esibunjini sami, ngezwa ufukuza ngaphansi kwebhulukwe, ngazizwela ukuthi ngangibhejwe kunye.

“Angisakwazi ukuzibamba Yoliswa my love. I promise I won’t hurt you. We’ll use protection, is it okay with you? Angikholwanga, kodwa ngazithuka senginqekuzisa ikhanda ngivuma. Wangikhumula kahle ingubo wayihenga, ngasala ngepenti lodwa, phela amabele ami ayemancane engadingi bra. Wangibamba wangisondeza, ngaphefumulela phezulu okomuntu enephika.

Waguqa eceleni kombhede, wangikhotha inkaba. Wehla njalo, kancane..kancane waze wafika ezinzeni eziphezu kwesibumbu, ngadonsa umoya. Walehlisa iphenti laye layophuma ezinyaweni zombili. Waqala wangikhotha amathanga ngenzasi kancane nje kwemomozi. wakhuphukela, waye wafika ezinzeni, phezu komsunu. wazibrashabrash a ngolimi ngankema.

Wathi ukulinqinisa ulimi waye wafika kuwo ngqo umsunu, wangikhotha slowly. Ngaqale ngampintsha imilenze ngahlanganisa amathanga. wangikhotha kahle akangatatazela, kwaqala kwakitaza, ngezwa kufukuza isibumbu angabe esavuma ukuhlangana amathanga.

Ngawavula kancane kancane…waqhubeka nje wangidlala umsunu ngolimi. Hleke amathanga. Walehlisa walenyusa ulimi ezindebeni zegolo. Waligudlisa emseleni ngapha nangapha komsunu. Ngezwa ngiqhanyelwa ngendlela eyisimanga.

Ngathi ukumfenda kancane, ngalikhipha lonke lahlala obala igolo. Wawumuncisa okwabacikile umsunu. Ngaqala ngabubula ubala. walukhipha ulimi. Wafaka icondom. Wawuletha umthondo. Ngawuzwa unyibilika kancane ungena phakathi. Pho unawo yini umthondo uSphiwe, mhlawumbe ukuba angicimezanga ngosuku lokuqala ngangobaleka.

Ngawuzwa unweba igolo lafuquza lawumumatha, wawubusheka wonke, ngezwa kushisa isibeletho, kwafuquza ingquza kwathi angisuze, ngazibamba. Ngezwa amasende akhe enginwaya kamnandi igolo. Waqala wafenda. Ngake ngezwa ongathi ngikomunye umhlaba, kwaduma izihlonono emadlebeni.

Ngambamba ngamsondeza, ngayihlekeza yonke ingquza, ngamfenda. Ngafenda kabili kathathu, kwathuthumela umzimba wonke. “Mhhhu…eshuuu.. awemah … ngifende Sphiwe babah!” Ngathuka sengimkhomuza kanti sengiyachama, kwagedezela umzimba wonke. Ngamnkonkothela ngambamba ngamsondeza. “Oooohh Yoli my love… ohhh yeahh.. shit!” Wasidedela isidoda, ngezwa kufudumala icondom phakathi igolweni lami.

Saye sabambana sankonkoshelana. Ngezwa right inside ukuthi intokazi eyobuye idliwe nguSphiwe kofanele ibulale mina kuqala. Kwase kungowami ngodli, ethanda noma engathandi.

Umbuzo engisazibuza wona nanamuhla ukuthi kwenzeka kanjani ngibhejwe nguSphiwe kungakapheli ngisho u-3hrs sazene? Angikholwanga mhla engibhebha namanje ngisamangele.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *