Wangibhebha wangidla usibari wami

Ngihlala emqashweni nosisi wami omdala, wahamba waya ePmb engayitshelanga i-boyfriend yakhe ngoba kwakuphuthuma wayethunywe i-boss yakhe. Ngilungiselela ukulala ngizwe kungqongqoza umuntu emnyango, ngiyazi kunezigebengu ze whoonga laKwaMashu ngiqale ngivule ikhethini ngilunguze. Ngibone ukuthi usbari ngase ngawuvula umnyango. “Sbari unjani?”kubuza yena (igama lakhe uBongani), “ngiyaphila sbari wami, usisi akekho use Pmb” sekusho mina. Athi cha ubengazi uyaxolisa ukungiphazamisa ngithi mina kulungile akasale eselala ngoba vele seku ”late” athi ayikho inkinga. Athi ucela ukulala ku sofa, ngivume. Ikamelo elilala mina nalapho belala khona nosisi kuhlukanise ikhethini nje kuphela hlezi ngibezwa bebhebhana nosisi wami uma emvakashele. Ngivele ngikhumule ngibe nqunu ngihlale phezu kombhede kubuye yonke imicabango nomsindo abahlezi beyibanga uma bebhebhana nosisi kube manzi igquza.Ngavele ngabhinca ithawula ngaphenya ikhethini ngaphandle kokumazisa ukuth ngizongena la alala khona ngimfice emile egqoke i-under kuphela amehlo ami agijime aye emthondweni wakhe. Ngavele ngazenza umuntu onamahloni ngathi, “sorry sbari ngiyolanda into yokuchama phandle”, avele ahleke ngbuze ukuthi uhlekani athi ”bengithi into yokuchama ikuwe nje”kuvele kudikize ubhontshisi ngiphumele emnyango ngizwe amanzi egolo ehla ngemlenze ngibuyele ngphethe ibhakede bese ngizenza umuntu oqhuzukayo ngiwise ithawula ivele ihlale obala ingquza ngimbona engigqolozela usibari ngicoshe ithawula ngigijime ngiye ekamelwen ngingene engubeni ngicime ugesi, after 5 minite ngizwe isandla singithinta kamnandi amathanda ngithi “sbari wenzani” ngiphenduke ngimbheke avele angixhume ulimi sincelane kamnandi wasuka walkhipha emlonyeniwangikhotha umqala ngaqhuma kancane wayeka wathi “sbari ngiqhubeke noma ngiyeke?” ngathi akaqhubeke. Wangiqabula kamnandi wehla ngomqala wangincele amabele kamnandi wehla njalo waze wafike enkomeni, angikaze ngincelwe igquza empilweni yami. Ingakho nganginamahlonana nje avele ayivule yonke nam ngimvumele afake ulimu phakathi angincele kamnandi abuye adlalise ubhontshisi ngesithupha, useguqe phansi ke manje uyangibhebha ngolimu abuye angipotoze amabele ngikhale kakhulu ngimchamele emlonyeni angabi nankinga aqhubeke angimunceubhontshisi ngiphinde ngichame futhi. Agibele embhedeni usbari angigibeze phezu kwakhe, ikhanda lami libheke ngakumthondo isibumbu sami sibe ngasebusweni bakhe. Usagqoke i-under sekuqumbe ngenye indlela manje, ngivele ngimkhumule usbari kuphume omkhulukazi umthondo ngiwbambe ugcwale isandla ngiwuhlohle emlonyeni ngimncele kamnandi, simuncane kuthi la ngibona kahle ukuthi usefuna ukuchama avele asukume athi ”uzongimela sbari” ebuza ehefuzela, ngithi “jah baby but ngicela sikhanyise ugesi kuze ngizobona kahle, ngibhebhe manje”washo wawuhlohla engquza noma ungena kanzima nje ngenxa yobukhulu bawo ngahayiza wafenda kathathu ngachama, waqhubeka wangibhebha ngibheke phezulu wangibhebhe ngezwa ngathi isinye siyahlehla, abuye angidunusise awufake wonke ngikhale ngizwa ubumnandi ngimubiza ngamagama engingakaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngimbize ngawo. Angibhebhe kamnandi usbari abuye angincele amabele afake ulimu endlebeni. Phaxa phaxa phaxa kukhala umthondo negolo engibhebhisisa usbari.Ngachama ngambamba ngamqinisa ngamkonkoshela kwangathi ngisezulwini elincane ngithe ngibona naye waye esephefumulela phezulu ”baby…ba…by…loveee,” mina ngithi ”ya love wam ngibhebh ngizokunika ubusuku bonke elakho ngidle sthandwa ngidle Bonga wami umnandi ngidle” angifende kakhulu kube mnandi ngizwe amagagasi ngithi ”ngiyachama” athi “nami baby sengiyachama” sibambane sinkonkoshelane ngichame,Alandele naye achame ngisizwe isdoda sishisa kamnandi ngaphakathi. Sbambane isikhathi eside size sizumeke kanjalo liphakathi. Ekkuseni ngabo 3 kwaba yiso leso inquza yami ngavuka ivuvukele angiyanga naseskoleni la ngifunda khona eDUT kwakunzima nokuhamba, usisi wathi efika endlini ngamtshela ukuthi ngiyagula futhi lutho ukusola nakancane. Mina noSbari kuze kube yimanje uma kuvela ithuba siyabhebhana.
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *