wangibhebha kamnandi umfundisi

Woza emission
Ilapho sithola khona ukuphumula komphefumulo. Size sicothoze uma sesinyathela emagcekeni emission singabomama bevangeli. Inkinga esinayo thina bomama konke esikwenzayo sikwenzela umfundisi. Uma sesigqokile senza sure ukuthi sedlule phambi komfundisi asibone, simbingelele, simxhawule ngaphambi kokuqala inkonzo. Useyosincoma ke ngokuthi sibukeka kahle kwi uniform yebandla.

Sinikeza inkonzo isigqi. Sesiyoqala inkonzo izinhliziyo zethu sezithe kla. Sonke thina bomama bejoyini senza into efanayo. Usemncane bandla umfundisi wethu. Uhlala yedwa emission akahlali nomndeni. Iyashumayela bandla ingane yomuntu iphiwe. Size sikhale thina bomama bebhantshi sithi uyadela unina oyizalayo lengane. Namuhla ulwesiNe usuku lomkhuleko. Nathi sibuya ukuyokhuleka. Sivathe zona izevatho zomanyano.

Ngihamba noMaNgcobo esikhonza naye. Indlela yethu izokwedlula emission ukuyobeka imali kapholishi ebiqoqwa amakhosikazi.
Nakhoke angisamuzwa kahle uMaNgcobo. Useyambundaza nje. Akasazimisele ngokuya kwamfundisi emission. Usengibalela izindlela eziningi. Ngiyabona udinwa ukuthi anginamgosi. Inhliziyo yakhe ikoMaNhlengethwa abahleba naye. “Kulungile ngizobona ukuthi ngizothola bani angiphelekezele.” sengisho ngokunengwa. “Ok ntombi.” Asho uMaNgcobo aphambukele endleleni eya kwaMaNhlengethwa sebeyozishwashwada.

Ngivele ngiziqhubekele ngedwa ngiye emission. Angemukele kahle umfundisi. Uzigqokele ishirt elinemikhono emifushane nokhololo. Nami ngiziphihle zonke ezejoyini, kusukela i’beret, isiphika, ibhantshi nesiketi sakhona. Kuyabonakala impela ukuthi kuhlangene amakholwa lapha.

Imjabulise eyemali kapholishi akhiphe okuphuzwayo efrijini. Aqalaze amaglass. Ngidliwe amahloni ngibona umfundisi wami egqigqizelela mina. “Kulungile mfundisi ngizolungisa mina.” Ngithi lacu ngithathe i’tray, ngiyakaze amaglass ngiwabeke ku’tray bese ngima eduze komfundisi wami. Awuthele yena u’cold drink kuwo omabili amaglass.

Athathe eyakhe umfundisi sisamile. “Ngiyabonga ukuba nomama abafana nawe Mama Zwane. “esho umfundisi wami engigaxa ehlombe. Ngingethuki uma engigaxa ngoba ujwayele ukusixhawula. Kodwa ngizizwe ngingekho comfortable ngokugaxwa umfundisi. Sihambe kanyekanye sixoxa elokhu engigaxile. “Awu baba mfundisi senzela iNkosi.” Sihlale kusofa usalokhu engigaxile.

Siyaphuza okubandayo. “Kufanele umuntu nomuntu abonge izipho aziphiwe.” kuqhubeka umfundisi. “Kunjalo baba.” Ngivuma ngethukile manje. Uma kungangena umuntu angifice ngigaxene nomfundisi angathini? Yena uMangethe angaligqema phezulu kube manzi ukhololo. Mina angibhale angibhale ngemvubu ebhantshini lejoyini.

“Nawe kumele ubonge ngomzimba omuhle ophiwe wona.” asho angipholishe infamous very gentle. Isandla sakhe esifudumele singenze ngiyifinyeze intamo. “Awu baba.” Angangiyeki aqhubeke nokungiphulula elokhu encoma umzimba wami athi muhle. Kuvele kuthi ngqi ukuthi ngizomtshela kanjani ukuthi Angikho comfortable, ukuba ngomunye ngabe kudala ngimphoxile.

Manje ngingamphoxa kanjani umfundisi wami! Angithi faxa eqolo. Ngibhense aqhubeke alidlalise, ngibhense. Ngizame ukumsusa isandla, “Ayi bo mfundisi akufanele….” Angenqake, “Akufanele ini ngoba mina ngincoma indalo enhle ephambi kwami. Sengingaba nesono phela.” Aqhubeke angipotopotoze izinqe. Lapho umqondo wami wehlukane kabili. Omunye uthi, “Bangafa umona oMaNgcobo noMaNhlengethwa uma bengabona ngimheha kanje umfundisi!” Omunye umqondo uthi “ungumfazi womuntu.”

Ngithi ngisafikelwe ileyomicabango ngimuzwe eseshintshe ngisho izwi umfundisi. “Eyi wakhiwe Mama Zwane.” Asho isandla asibuyisele entanyeni. Esinye asifake esikhaleni sebhantshi lejoyini. Afike adlalise isikhala esiphakathi kwamabele. Asikhiphe isandla aqhaqhe izinkinobho zebhantshi lejoyini. Ubra uhlale obala. Ngizibuze ukuthi kodwa angiphuphi yini.

Omunye umqondo wami uthi “Okusho ukuthi you are very hot uheha umfundisi osemncane nokwenza.” Omunye umqondo uthi “Ungumfazi womuntu, uzifaka emhlazweni, Sukuma uhambe.” Ngikhulume manje. “Ayi mfundisi khona amakholwa eqhamuka angathini?” Avele athi lacu ayokhiya umnyango. Ngizame ukufasa izinkinobho mashinya. Avele abuye mashinya.

Ngilibone ibhulukwe seliqumbe linjani. Ngisukume ngithi ngiya emnyango. Ahambe asheshe angifice ngisathathe amagxathu amabili. Sinqwamane endleleni. Awu “shame” uqhanyelwe umfundisi wami. Pho-ke nami impahla kaMangethe le ephakathi kwemilenze.. Angibambe ngqi ngizwe umthondo wakhe ungigqula.”Ocelayo uyaphiwa Mama Zwane. “Ngithi ngingakaphenduli angihlalise kusofa. Akhiphe ibele lami ku’bra alimunye. “Mmmh., ayi kodwa nkosiyami nansi ingane ingilinga!”

Kube sengathi ngiyambanga. Isandla asifake phakathi kwamathanga. Angincenge. “Awu Mama Zwane uyibusise kanye nje inceku. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Zonke izibusiso kuzoba ngezakho.” Ngizwe linginqoba leli elingethembisa izibusiso. Ngithi ukumvulela kancane amathanga umfundisi wami. Awapholishe ngaphakathi enyuke nawo abheke ngasesibunjini.

Nami ngizwe ingquza yami igcwala umswakamo. Sengizwa isandla somfundisi wami singidlalisa kamnandi. “Ayi uyangilinga singamakholwa njalo mfundisi.” Sengiphonsa elokugcina igalelo, vele ngiqhanyelwe nami manje. “Ukholo lwethu aluphazamiseki ndawo, kuphela nje luzoqina mzalwane.” “Eyi amadoda ayohlala njalo esiqhanyelelwa.

Asidle futhi. Indoda yindoda noma ingafaka ukhololo, uma inompipi nje iyaqhanyelwa.” ngisholo ngaphakathi. Nami angazi noma inhlanhla yini lena noma ini. Phela ngisho ngiseyintombazane angikaze ngidliwe umfundisi. Okamfundisi umthondo angiwazi. Ngithi ngisacabanga lokho ngizwe esengikitaza umsunu umfundisi. Lapho ngivele ngibubule, “Ooh mfundisi.”

Awufake umunwe athi ukungibhebha ngawo. “Mmm awu mfundisi.” Awukhiphe usumanzi umunwe amanzi engquza. Afake izandla ngaphansi komhusha wesiketi engisifakile. Angehlise iphenti. Aphakamise imilenze yami ayishovele kusofa imise amangqolo. Isiketi sizihlehlele amathanga ami asale obala. Ingquza yami ivele imgovozele umfundisi. Sengibone kahle ngiyadliwa manje. “Awu unezidikadika zamathanga Mzalwane, ayayibulala inceku. “asho ebehlisa ibhulukwe akhiphe ongakanani umthondo. UMangethe akaliboni elidlalayo la. Ikhinqi liyamanyazela ingathi usokile unkabi lo.

Aguqe bese ebambelela kusofa. Ngiwuzwe kahle umthondo womfundisi wami ungena umuncwa ingquza yami. “Aaaaaah!” ngenanela ukungena komthondo oshisayo engquza yami. Afende umfundisi. Mina igolo ngilithi qheke. Kuvele kubemnandi zisuka. Mkhulu, uyashisa lomthondo. Izindonga zegolo uzithinta zonke. “Owu…owu..owu…aaaah!” ngenanela ubumnandi bomthondo uma ewufaka umfundisi.

“Oh yessss!” kwenanela umfundisi ewufaka ngempela umthondo. Wangibhebha kamnandi umfundisi igolo uma umnike kahle. Nami ngifuna ukumanelisa alidle adele. “Ngelakho lonke igolo nceku. Awu waze wangibhebha kamnandi.” “Umnandi mzalwane… umnandi uyezwa na?” esho efenda kakhulu kunakuqala. “Ooooh mfundisi wami nawe umnandi…. awu nkosiyami ngiyaqala nokudliwa umfundisi. Kanti umthondo kamfundisi umnandi kanje… oooh yes baba lapho-ke kumnandi.”

Useyajuluka umfundisi ukhololo usumanzi. Nami ibhantshi lami lejoyini seliyashisa. “Kodwa ungisuke ngani mfundisi ngoba sengiwumama zikhona izintombi ebandleni… awu unomthondo omnandi kodwa… ooooooh.!” Ngimbambe ngimqinise manje umfundisi. Kukhona indawo angithinta kuyo ngomthondo emnandi. “Ngiyachama manje. Lapho ngimemeze ngehluleke ukuzibamba. Ngimuzwe umfundisi ekhala.

“Weeeeeee….. mama Zwane kumnandi… ngiyachaaama.” Sinkonkoshelane nomfundisi wami sikhale sichamelane.