UNONTO I ARTIST LAMI


Ksebsuku ngabo 8 mina ne-Artist lam uNonto syarikhoda sesenza ingoma yokgcina bese ehamba. UNonto uhlezi kusofa uqeda kphuma kwi-vocal booth ujuluke umanzi te, ngidamane ngimqalaza nje sakumtshontsha ngihehwa isbumbu sakhe esqumbile nalompako wakhe osobala kule-tracksuit aygqokile enamathele kuye.

Ididi leli lphume ngeznkan kpakile okuwuNonto kushile okhalweni amabele amabholanyana. Ngalesoskhathi angsaqhanyelwe kanje umthondo usuqumbe sengathi uzoqhuma, inhliziyo aysekho nakulento engyenzayo isilangazelele yena uqobo sengilokhe ngphonsa ihlo nje kuye esofeni aze abuze “yin bhut uSizlla?” nam ngbuze ekephi? athi ngbon ulokh ungbheka sengathi kuna-something.

Ngithi no indaba ngkhathele manje how about we call it a wrap as ksasa nginendlela eyakude so soqhubeka once ngbuya e-Durban, ngisho nje umthondo awsezwa mshini ukuqhanyelwa. acwebise amehlo athi ngyakcela bhuti Sizlla sqhubeke ngizokwenzela noma ngabe yini oyfunayo plzzz! ngithi are you sure ngalokho athi yeees! shono wena kuth ufunani.

Ngsukume ngiye kuye esofeni ngihlale eduzane kwakhe ngimbuke emehlweni ngithi ngicela ungbhebhisa Nonto aaai kabi indaba ngiqhanyelwe I know its too much to ask but ngakcela ngalesoskhath amehlo kaNonto asethe njo ebhulukweni lam ubona umjojantaba osuqumbile.

Ngithi plzzz! ngyakcela Nonto! akabange esangphendula wavele wasondez ubuso bakhe kimi saqabulana wafaka isandla sakhe ebhulukweni wawgxavuna umthondo nam ngasfaka esami esbunjini ngamnwaya umsunu sengimqabula nentamo usephufumulela phezulu

Waqala wamanta umsunu waba bushelelezi ngafaka umunwe phakathi so gentle ngawgoqozisa. Ngabe sengsukuma ngamkhumula nam ngakhumula ngalesoskhathi usethambe njengotamatisi amehlo lawa aselele asedakwe iforeplay ngimlalise ngimbhekise phezulu ngiye esbunjini ngolimi ngiskhothe ngisi-suckeh ngishiqeke lonke ulimi phakathi kuso sakumbhebha ngalo ngibambe u-bean ngamazinyo sakuwnikiza smoothly and gentle, inquza le isimanzi te!

Ngapha uyabubula “ooooh! Babe, ooooh! kumnandi babe! ooooh yaaaah!. Ikhanda lami uselicindezele ngci esbunjini sakhe uyafenda ngapha imlenze useyvule yonke kush islilo khona lapho “ngyakthanda love! Plzzz fuck me now!” ngalesoskhathi angiwnike thuba u-bean ngidlala nawe ngithe ngimuzwa wabe esedlikiza “ooooooooh! ngyachama babe! ngyachama Sizlla wam” washo wavele wagcwal umlomo u-juice.

Ngavele ngamgibela kulobomzuzu ngamhuzula ngomthombo emseleni wezindebe zesbumbu ngawehlisa ngawenyusa ngawqonqotha kuso isbumbu kwathi phaxa phaxa ngawfaka ngenkanda wabubula ngawkhipha futhi nganwaya u-bean ngawo wathi “ngbhebhe honey sengqhanyelwe strong ufake tuuh” ngavele ngawkhipha ngabe sengyamdunusisa.

Ngeza ngemuva ngawshutheka ngakhona nakhona angangawfaka wonke ngamane ngaganxisa ikhinqi phakathi ngalokhe ngildonsa ngilbuyisela lapho igolo lakhe selimanzi into ongayaz umthondo uyazbushekela nje izinqa lezi uNonto useqhansule zonke igolo lihlez obala ngdamane ngimthansuza ngezimpama kulezinqa zakhe ezi-smooth ngithi ukuwdrayisa phakathi ikhinqi naye uyaldrayisa ididi leli.

Ngithe ngsuka ngavele ngawbusheka wonke phakathi wayothi ngci esbelethweni wavele wahlanya wahayiza aweeeeh maaaah! kumnandi babe! umnandi, fuck me! fuck me babe eyakho yonke love! ngafenda ngamsheshisa kabili kathathu waphinda wadedela ngezwa izindonga zegolo ziwnkamfuna umthondo kwathi nkamfu! nkamfu! nkamfu!

Kwashisa wafudumala more umthondo phaphakathi ngathi ngyawdonsa kwangathi ubhajiwe phakathi ngezwa ngzulelwa yikhanda kwathi ngvele ngidedele nam kodwa ngazbamba ngawbhonxula .
Ngiwuhlohle futhi gentle and smooth wabe eseqandulile umtanomuntu ngaqhekeza izinqa lezi ngawkhipha ngawfaka ngaleskhathi ku-tight ismanga ngisho ngithi “lengane umthetho wayo aybhejwa nhlobo la, lo oybhebhayo uyadlalisa” akasakhali kanje ngalomzuzu uNonto “aweeeh maaah! kumnandi! umnandi babe, angkaze ngabhejwa kamnandi.

Kanjena, ngyaqala ubumnandi obunje! ibhebhe love eyakho, eyakho yonke aksenamuntu ozoyidla ngaphandle kwakhe ibhebhe sthandwa sam eyakho yonke”. Ngizwe ukuthi aaai sekshubile ke manje sekseduze ngichame ngivele ngiwbhonxule ngimguqule ngimbhekise phezulu ngfake umthondo phakathi namabele kaNonto ngiwpaqaze ngawo ngiwafende kuye sekuduma upotiyane usewbambe awyeke usofa.

Ngithe ngimuzwa wayegxavuna umthondo wathi ukuwshayisa indlwabu kabili kathathu wabe esesondeza umlomo wawshiqeka khona waw-sucker ngasengibubulile kwadum istudio “oooooh! Yaaaah, babe! Oooooh! damn! oooooyaaah, my babe!. Amabele lawa ngiwaphethe khona manje ngilokhe ngiwakhuhluzisa ngiwapaqaza ngidlalisa nezingono.

Ngabe sengwdonsa ngiwkhipha emlonyen kaNonto ngayowbusheka esbunjini esesishisa bhe ngawfaka wonke waphelela sase syandendana strong kuhle okwezinhlanya ngimphulula amathanga lana ashelelelayo aqumbile ngithe ngimuzwa wayesethi “ngicela ungchamele Sizlla, ngyakcela babe ngichamele, aschame sonke, ngychaaaamaaaaaa babeeeee” wabe esedlikiza futhi ngezwa kuthi kamfu emthondweni

Ngase ngisdedela nam isdoda ngadedeli inkunzimalanga kakhilimu oshubile ngasthubemela ekjuleni kwegolo ngamuzwa eqhaqhazela umzimba wonke

angbamba wangikonoshela nam ngamkonoshela ngathi “umnandi Nonto wam uyezwa?” wathi naw umnandi babe usuzongibhebha njalo ke before and after sirikhoda akekho omunye engzophinde ngimbhebhisi eyakho manje love.