Ukubhebha umama omdala.

Ukubhebha umama omdala izindaba zok’bhebhana.

Sanibonani igama lami ngingu Mlondi
Msomu(18). ngihlala lapha kwa Dabeka
ngifuna kwesinye sezi kole esilapha
endawena ngenza u grade 11 dala
lingisbibilikisa leli class nokhu
kulonyaka ngyathemba ngizo
pass.lapha eskoleni syadla ukudla
kwahulumeni kuno mama ababili
abaphekayo uMama Shezi(51) kube
umama Dlamini(53).

Njengoba ngimdala
lapha esikoleni sijwayelene kakhulu
nabo ngoba uma kwethulwa ama gas
ezimotini noma kufukulwa amabhodwe
yimina abamu bizayo ngoba
ngyahlonipha.umama ushezi
uhloniphekile unomzimba
omkhudlwana aikakhulu kodwa
mfishane unezinqa uyi dark elikhanya
kancane unezitho eziphuphuzela uboya
yize emdala kodwa uyazithanda u
clean futhi uhloniphekile unesithunzi
somuntu omdala owumfazi
womuzi

Uhlezi engiyala enginika
isibindi sokubhekana nezincwadi zami,
ukuze ngiphume lapha esikoleni. Nguyam
uhlonipha. Unezingane ezimbili lapha
esikoleni u Anele(17) kube umfana
uSipho(18). Akuve zingikhonzile
izingane zakhe kona intombazane
siyazwana kakhulu yize iyinhle
ngiyihalela.

Inkinga umuntu athandana
naye ngyamazi kodwa ngyayithanda. Ey namhlanje ulwesihlanu kudliwa u fish
ngifike ekuseni ekhishini ngiyocela
bangi chargele ifoni yami.nginene
ngifice kuduma izitofu zodwa u
madlamini uwasha ibhodwe lemnyango
ngiqalaze kule room edlala ukudla
ukuze ngizonika u mama ushezi angi
chargele.bengithi ngyalunguza endlini
ekuhlala ukudla hau!”

Ngibonwa yin
umashezi udunusile ufaka race
ebhodweni iskirty sinyukile siveze
izithende zezinqa ezinkulu phakathi
kwma qhezu kujulukile kuvele kancane
into ebovana ipetukile impintshwe
amathanda ampofu.ngizwe ngithuka
kuvukuzeka umthondo wami ngishaya
inhliziyo ngokushesha.mmmm!”
Ngisajamile kanjalo ngibukele izinqa
zamashazi avele aphendukise ikhanda
athi hau uMlondi ufike nin lapha
asukume azehlise iskirty abone
umthondo wami ngiqhanyelwe
ebhlukweni.akhophoze.nami
ngikhophoze ngizi sithe
ngesadla.

Angibuze angangisiza
ngimcele angi chargele ngimnike ifone
yami ngiphume ngye e classini.bangen
a bayashintsha othisha lapha eclassini
mina angikho lapha ngicabanga lento
engiyibone ekuseni.

Ngiy’zibuza
ngyaziphenduka ukut how come
umama omdala kanje abenezinqa ezi
fresh kanjeya ingquza epetuke kanjeya
ibe yinhle so an amathanga ampofu
mahle.ngizwe ngiqhanyelwa.ng
iphazanyiswe uthishu bhengu efuna I
answer kimi I qeustion ngayizwanga.
(1:00 now) sesyagoduka ingane mina
ngipanishiwe ukuthi angiphendulanga
eclassin kwamele ngishanele iclass.ai
ngiliqede mengibuyela e khishin
ngyofuna ifone yami hau omama
amaphekayo sebehambile.

Phela ka
mama uShezi kwiyibangana
nasekhaya.ai ngilibangise khona ngise
ngifike,nginqonqoze ngifike umama
ushezi embathe ithawula uyambona
ukuthi uphuma emanzini.angibuze
ukuthi ziphi ingane zalekhaya,nging
asho ukuthi ngidlule lokhu
kwentombazane kwakhe kujola lapha
ehlathini lokhu komfana wakhe
kukhaphe intombi yakho ehlala ngale
esigodini sakwalithuli.

Ngimbuke nje
kubuye isithombe ekade senzeka
ekuseni.athi angiyoyithatha e
kamelweni lakhe esikhwameni
esiphezu kombede usaqedelela
ukudula umzimba.ngiphikelele
ekamelweni lakhe bengifika undlale
ingubo azozi gqoka mnje bengithi
ngyabheka mmmm ubeke ne panty
lakhe lana elimhlophe.ngivele
ngiqhanyelwe bengibuka lapha
ngaphansi kulona kunendawana ethe
ukusha kancane.

Kuzule ikhanda
umthondo ume uthi mpo.ngivele
ngilibembe ngesandle leli panty
ngibambe nomthondo wami
osebhlukweni ngilihhongele lelipanti
lana ekuhlala khona usbumbu.ngihhog
ele ngize ngikhothe ngipitshaze
umthondo wami kwasakufenda.
Ngicimele ngya enjoya kunesithonbe
sezinqa zakhe emqondweni
wami.kusenjalo Avele angene athuke
kuwe ithawula abelibhingcile ahlahle
wonke amehlo wakhe ngaphandle,ngiq
washaze ngilehlise kancane I panty
lakhe elisemakhaleni ami
nasemlonyeni.

Ngijonge ngqo isibumbu
sakhe esimnyama intaxa ntaxa
esiqumbile.avele avale umnyango athi
kodwa bengingamnceli ngani yihlazo
lento engiyenzayo ngimncane kanjena
engabe ngishela indodakazi yakhe
ngiba ngilungile.angiphushele
embhedeni angikhumule okohlanya
eshesha ngimlekelele ngisale nqunu
ngigibele embedeni angincele
umthondo ashayize nendlabu.athathe
isandla sami asifake engquzeni yakhe
ngimudlalise ubhontshi omkhulu.mmm
usuyamincizela kyashisa
lapha.

Aphefumulele phezulu avule
amathanga angithi fuuuu ngezinqa
ebusweni aweee akusaphefumuleki
ngipetule ingquza ngeminwe ngimunce
ubhontshi avele abhongise okwenkomo
ekhala.oooh oooh oooh ngimunce
ngizwe kumincika umlono avevezela
avele achame ifutha elingakananileli
elimhlophe fuuuuu ebuswenibambi
aphenduke eshesha azichome
kumthondo wami omile awubusheke
esheshisa engathi uyahlana oooh oooh!

Iyashisa ingquza yakhe ihlangene phela
akanandoda dala yashona.angifendise
okwenja uyashesha kuphaxazela
amabele,ngiwabambe ngiwadlalise
ingono akhale kakhulu lapho ikhanda
lami liyazzulu ngifuna ukumchamela
mnje alale ngomhlana athi angifake
angisheshe uyachama mnje ngisho
ngigibela phezukwakhe ngingena
ngomthonda wami omanzi teeeee!

Ngilibusheke engquzeni enkulu emanzi
oaaa aaah kwaze kwamunandi.angi
nkonkoshele angimunce izindlebe
uyahayiza ayi indaba yokudlala
uyabitoza lapha ngaphansi.angipambe
izinqa angifendise azipetule ngizwe
kushaya umoya aaah fenda baba fenda
boy chama bbe oooh oooh uyabubula
wenza izinto engingaziqondi engathi
uyahlanya.

Oooh oooh nakhoke mina
mina oooh ngikhala sinkonkoshelana
naye. Ngisidelele isdoda sami sonke
esivutha bhe engquzeni yakhe. Ngifenda
ngishesha sinkonkoshelane sikhale
sobabili ooooooh oooooh! Sifendane
kancane size syeke sijuluke simanzi
te!

Ngisuke ngilale eceleni kwakhe
ngibheke phezulu ngiphumule.ngilizwe
ikhana lithi zwi zwi zwi zwi ingqondo
ihamba.silale. Sizwe ngesicamba
sikhala eLounge bha! Sisukuma sihlala
ngezinqa sibhekama!