Wangibhebha kamnandi umagosha.

Akuphelanga sikhathi sase sinqunu sesiphakathi eshaweni. Sisaqabulana njalo intokazi lena ingigijime ngolimu ezindlebeni kudume izizhlonono isho lapho umthondo iwushayisa indlwabu. Yehle ingikhotha umzimba wonke ize ifike kumthondo wami osufile ukuqhenyelwa awuncele kuze kufaqake izidlathi. Sengiyagquma lapho ngenxa yobumnandi. Angikaze ngikhothwe umthondo empilweni yami manje ngizwa ngizochama.

Ngigqume kakhulu kungavumi ngimsuse ngenxa yobumnandi ngisidedele emlonyeni. Angabi nankinga. Akhothe umthondo wome nkwe asigwinye sonke. Aphakame. Sivale ishawa angidonse ngengalo siye embhedeni. Afike adonse amacontinental pillow case awabeke kumata phansi angiphushele kuwona ngilale kuwona abe maqondana nezinqa. Umthondo ukhombe phezulu. Afake ikhondomu ngomlomo ayirolele emthondweni wami.

Angigibele azixhume kumthondo. Ngizibone izindebe zegolo zimumatha wonke umthondo wami uze uyothinta esibelethweni ngimuzwe egquma. Aqale afende, ngimhlangabeze emoyeni kukhala ubuphaxaphaxa la manje. Ngisondeze isandla ngimdlalise umsunu njengoba sifendana akhale kakhulu manje. Afende ngathi unedimoni. Ngizwe ingquza ibophana ngibone uyachama unkabi. Achame ngibone ngamanzi egolo ehle ngomthondo. Athathe ithawula azesule, angesule nami.

Ngimlalise ngesisu kwisicamelo liphume lonke igolo ngilishutheke ngiqhamuka ngemuva kubengathi uyadunusa ngiqale ngimfende slowly ngibone ufuna sithi ukushesha ngize nayo sifendane. Agcine esedunusile straight manje. Ngilidle ngemuva elikamahhosha. Ngimfende ngisheshisa.

Ngizwe ingquza yakhe ibophana kanti nami ngizwa igagasi lokuchama ngimthundele ikhondomu igcwale isidoda silale ja phansi. Emva kwa 30 minutes ngavuswa iyo intokazi isingikhotha umthondo. Iqede ingifake ikhondomu ngesineke. Ngimphakamise ngimbeke ekhoneni lombhede alale ngomhlane avule imilenze igolo ngilibuke lonke ngime ngezenyawo ngiqondanise ikhinqi nomsunu. Ngidlale ngomsunu, athi uyangidonsa ufuna ngilifake, ngihlehlele ngiqhubeke ngidle umsunu. Ngifake iminwe emithathu embobeni yegolo.

Ngithi ukumbhebha ngeminwe. Ngiyikhiphe iminwe ngifake umthondo manje ngimfende kakhulu naye akazibekile phansi uyafenda ubuphaxaphaxa kukhala umthondo negolo. Nami ngathi ngifenda ngomshini manje kuthi lapho ngizwa ngizochama ngilikhiphe. Ngimphendule alale ngesisu kulona ikhona lombhede ngiliqondanise neyokubhosha imbobo manje, azibambe izinqa zakhe sakuzivula.

Lishibilike slowly limanziswa amanzi egolo lingene lonke ngiqale ngifende akhale kakhulu, ngimfende ngisheshisa ngize ngizwe ukuthi sengiyachama. Lokhu kuhluke ngizwe kuqina nobhozo engathi umhlaba wonke umile ulinde mina ngiqede. Salala kwaze kwasa sashaya iround eyodwa ekuseni sabhava ngahamba.

Wangibhebha kamnandi umagosha