Ngamudla usisi omdala waze wachama

Ngamudla Usisi Omdala izindaba zikamabhebhana.

Ngingumfana oneminyaka engu 21 kulonyaka. Uyayaz lento yokuthi kube nosisi omdala omuhle umthanda. Kodwa Hayi umsaba okwangempela. Bengihlala emqashweni losisi omdala engu next door wami. Isiphalaphala sentombi into eshaya ngethanga elimhlophe. Losisi muhle futhi unanemali uright.

Uhlala yedwa eroomin nami ngihlala ngedwa. Kwathi efikile endlini ezothi angimusize ngeMaths. Ay saxoxa ngamtshela ukuti izulu ngiyalisaba uma nje liduma. Ngoza kuyena wavuma. Ngelinye ilanga laduma ngempela kuntambama ngamemeza, wathi angize ngangena endlini. Lutho ukudlula izulu kwaze kwashaya o23:00.

Ngiyamuzwa uthi ukube umbhede mkhulu besizolala khona. Kodwa anganganaka kwazise ngiyamsaba. Kwathi isikhashana ngambona esezumekile. Ngizwe ngoMastend eseth angizocima gesi. Ay ngivalelise ngiphume ngicime uges. Ngithi ngiyabuya lutho akakacimi. Kuyacaca akangizwanga ngivele ngihambe ngiyolala. Ngizwe ngecall ethi angisavalelisi mase ngilala. Eth angibuye ngizomkhiyela umnyango, ngingazi ukuth ngizokwenz kanjan ngoba kukhiywa ngaphakathi.

Ngivale ngiphume,bese ngiyamWhatsApp ngithi angisalali nje kodwa lapho for the 1st time athi akaze angixhoshe yena. Ngicele ukuza ethi angize ngigade umastend yathanda ukukhuluma. Akuphelanga na1 second ngiphoseka umthondo wami usumile. Ngigqoke isikhindi sebhola kuphela.

Ngithi ngifika ngimqabule iskhashana nase mqaleni ngikhuphul night dress ngehlisi iphenti ngatha ukufaka umunwe ngidlalisa ubeans ey usemanz ngivele nguphose ngizwe esebubula ngiwushaye umthondo ngisho ngenhliziyo #Yes ETH asehlele phansi kwi floor ngimthinte engikonofele engibize ngobbe ETH fuck me echame nami vele ngichame. Yayimnandi no lenyangquza ngagcine sengimudla njalo.